UWAGA!

7 czerwca 2019

Informacja o sprawdzaniu wyników jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych

ZIU - tu sprawdzisz wyniki egzaminu

Ogłoszenie

4 czerwca 2019

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI!

Od 1 września 2019 roku korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej będzie realizowane za pomocą elektronicznego systemu ewidencji posiłków. Proszę o zapoznanie się z informacjami w załącznikach, wypełnienie, podpisanie deklaracji (załącznik nr 1) i przyniesienie do sekretariatu szkoły, pok. 119 do 19 czerwca 2019r.


załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Regulamin stołówki

Mlodzi Głosują

7 czerwca 2019

"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej, narodowej"
Stefan Kardynał Wyszyński

MŁODZI GŁOSUJĄ

Młodzi głosują to akcja społeczna, powstała przy pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej polegająca na przeprowadzaniu w szkołach wyborów, które odbywają się przed właściwymi wyborami. Akcja ma na celu zachęcanie młodych ludzi do udziału w życiu publicznym.
Przed symulacją wyborów do parlamentu europejskiego na zajęciach wiedzy o społeczeństwie poznaliśmy zagadnienia związane ze sprawami międzynarodowymi. Przygotowaliśmy projekt "Niebo to My” poświęcony otaczającej nas rzeczywistości po 30 latach od transformacji systemowej w naszym kraju. Celem projektu było zrozumienie, że na niektóre rzeczy mamy wpływ, na inne nie, ale sami możemy decydować jak podchodzimy do pojawiających się problemów. W dniu wyborów przygotowaliśmy miejsce do pracy komisji. Ustawiliśmy urnę i zadbaliśmy, aby komisja była bardzo widoczna. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i nawet rodzice szkoły bardzo mocno włączyli się w organizację naszej akcji- pomogli w przygotowaniu dekoracji, robieniu zdjęć, zabezpieczeniu urny, przygotowaniu stołu.
Współpraca, życzliwość i pomoc to mocna strona ludzi tworzących naszą szkołę.
Po przeliczeniu głosów i wypełnieniu dokumentacji mogliśmy odetchnąć. Siedzenie w komisji to naprawdę ciężka praca. Niestety, niektórzy uczniowie nie chcieli brać udziału w głosowaniu. Frekwencja wyborcza była zdecydowanie wyższa w klasach VIII niż w klasach VII. Wyniki w naszej szkole były niemal lustrzanym odbiciem wyników w województwie, co ewidentnie świadczy o tym, że głosowaliśmy a nie losowaliśmy.
Szczegóły na stronie Młodzi Głosują. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Organizatorzy


Ogłoszenie

4 czerwca 2019
Zakończenie roku szkolnego


RODO

29 maja 2019
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32. 2. W Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii krajowej 32, 15-661 Białystok oraz pod adresem e-mail iod@sp49.bialystok.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 2) W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 3) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) 4) Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 5) Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 6) W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 1) Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych, 2) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres jednego roku. 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 1) Dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane. 2) Prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. 4) Prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 5) Prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wydarzenia

26 maja 2019
2 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z dietetykiem, w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, w instruktażowych spotkaniach z mistrzem świata w lataniu na paralotni panem Tomaszem Kudaszewiczem oraz w warsztatach z instruktorem Zumby . W bibliotece szkolnej została przygotowana wystawa książek pt. „Kulinarne wędrówki”, a Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne stoisko ze zdrową żywnością. Działania te zostały skorelowane z realizacją w naszej placówce programu profilaktycznego promującego zdrowy styl życia „Trzymaj formę”.

Informacja

21 marca 2019
W naszej szkole jest realizowany Pogram Profilaktyczny Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Dzień języków obcych

10 marca 2019
W poniedziałek 04 marca 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Działo się tego dnia bardzo dużo. Uczniowie klas IV przygotowali zróżnicowany, a zarazem atrakcyjny repertuar w języku angielskim, który obejmował tańce, recytowanie wierszy oraz śpiewanie angielskich piosenek. Uczniowie klasy 7 B również dołączyli do działań promujących naukę języków obcych i zaprentowali umiejętności językowe na wysokim poziomie. Swoim występem porwali oni publiczność do wspólnej zabawy w języku niemieckim.
Nie obyło się bez atrakcji takich jak loteria fantowa czy wystawa prac plastycznych uczniów, które może podziwiać na holu szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Dzień Humanistyczny

19 listopada 2018
18 października odbył się w naszej szkole DZIEŃ HUMANISTYCZNY. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursach literackich. Dzieci wykonały więc m.in. przepiękne prace plastyczne na podstawie wierszy znanych polskich poetów, napisały wiersze o jesieni. Prace zostały zaprezentowane w ,,Kąciku Młodego Twórcy”. Uczniowie zapoznali się z pojęciem poezji śpiewanej, jej twórcami. Zostały przeprowadzone też konkursy ortograficzne. Uczniowie musieli się również zmierzyć z pytaniami, które dotyczyły lektur szkolnych. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymały wspaniałe nagrody. Było wesoło i przyjemnie.
Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy
Katarzyna Iwanowicz
Barbara Brzezińska
Katarzyna Szczęsnowicz

2 listopada 2018
„Dla serdeczności i dialogu nie ma granic” – projekt, który zachwycił uczniów!:)
Pani Żaneta Wesołowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie oraz pani Ewa Ziejewska ze Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku wraz z uczniami klas czwartych realizują projekt pt. Dla serdeczności i dialogu nie ma granic. W ramach lekcji języka polskiego nauczycielki wymyśliły sposób, który pozwolił uczniom utrwalić nowe umiejętności, które okazują się trudne dla uczniów. Chodzi o ciekawy pomysł na wymianę kartek pocztowych. Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie relacji między młodymi uczestnikami pomysłu, dla których nie ma rzeczy niemożliwych i kilometry nie grają roli, kultury języka, ale też promocja jednego i drugiego miasta, bowiem w pierwszym etapie inicjatywy kartki, którymi uczniowie się wymienili, zawierały najpiękniejsze zabytki i fotografie z rejonów miast, z których nasi mali epistolografowie pochodzą. Dzieci ze szkoły w Żyrardowie osobiście wybrały się na pocztę, gdzie pani kontroler opowiedziała im, jaką drogę muszą przebyć ich kartki, by dotarły do ich nowych kolegów. Ten pierwszy etap projektu już dostarczył małym mieszkańcom naszego miasta wiele frajdy. To początek pomysłu i piękny dowód na to, że nauka naprawdę może być zabawą i piękną przygodą.
(„Informacje Żyrardowskie”, https://zyrardowskie.pl/dla-serdecznosci-i-dialogu-nie-ma-granic/ dostęp17.10.2018r).
Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap projektu, w którym napiszemy listy do naszych kolegów i koleżanek z Żyrardowa!

Uczniowie kl. 4g wraz z p. Ewą ZiejewskąKonkurs

28 października 2018
Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie "Do hymnu".
3 października uczniowie klas II-VII zaśpiewali przed zewnętrzną komisją trzy utwory: "Hymn", "Marsz, marsz, Polonia", "Rota".

Zapraszamy do obejrzenia filmu >>


Ogłoszenie

31 sierpnia 2018
Informacja o pozyskiwaniu danych


Podlaska Platforma Edukacyjna

14 kwietnia 2016