TROPICIELE
KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” o numerze RPPD.03.01.02-20-0339/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie i podniesienie do 31.VII.2022 jakości usług Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku skierowanych do 340 uczniów/nnic (170K i 170M) poprzez zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 47 (40K i 7M) nauczycieli, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych, wdrożenie e-dziennika oraz nauczanie oparte na eksperymencie.

W projekcie zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
• koło matematyczne
• logiczny umysł
• zajęcia wyrównawcze/przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki
• koło języka angielskiego (zajęcia częściowo z native speakerem)
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
• zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego
• koło języka niemieckiego klas 7 - 8 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło języka niemieckiego klas 4 - 5 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło teatralne
• warsztaty malarskie
• warsztaty autokreacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
• koło tańca dawnego
• koło fizyczne
• koło chemiczne
• koło przyrodnicze (wyjazdy naukowe)
• koło programowania
• koło graficzne

2. Zajęcia terapeutyczne
• Terapia metodą Biofeedback
• Terapia metodą Tomatis
• Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne „Ortozabawa to fajna sprawa”
• Trening Umiejętności Społecznych „TUS”
• Indywidualne zajęcia logopedyczne

3. Wyjazdy edukacyjne
• Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
• Wycieczki w ramach koła przyrodniczego (Poczopek, Tykocin-Pentowo-Drozdowo, Supraśl- Kopa Góra, Suwalszczyzna)
• Wycieczka w ramach koła języka niemieckiego (pięciodniowy wyjazd naukowy Warszawa, Poznań, Rawicz – śladami polskich bohaterów)
• Plener naukowy „Naturalna nauka” (dla najbardziej zaangażowanych uczestników pięciodniowy wyjazd w góry)

4. Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów/nnic 500 zł/miesiąc przez 10 miesięcy.

5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczyciel:
• szkolenia
• studia podyplomowe

6. Dodatkowo w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sal lekcyjnych oraz wyposażenie 2 pracowni:
• pracownia językowa
• pracownia komputerowa

7. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:
• ubezpieczenie NNW na czas wyjazdów edukacyjnych,
• materiały na potrzeby zajęć,
• nagrody w ramach organizowanych konkursów.

Oczekiwane efekty:
1. produkty
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem w programie - 47 osób
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu TIK w programie – 17 osób
• Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 320 osób
• Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 1
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
• Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 65 osób
• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1
• Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 34 osoby
• Liczba szkoleń skierowanych do kadry pedagogicznej w ramach projektu – 8
• Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 340 osób
2. rezultaty:
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 47 osób
• Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1
• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 320 osób
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba uczniów/uczennic, którzy wyrównali swoje dysproporcje w ramach projektu – 40 osób
• Liczba pracowni przedmiotowych doposażonych w ramach programu i wykorzystywanych na potrzeby zajęć w projekcie - 5
Wartość projektu: 1 226 179,20 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 102 259,20zł.

Szanowne Grono Pedagogiczne!
Ruszamy z rekrutacją do projektu unijnego „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (liczne szkolenia i studia podyplomowe) dostarczają do sekretariatu lub do biura projektu (obok szatni) formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa) można składać do 23 października (piątek).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Zapraszamy do udziału


Rekrutacja do projektu unijnego
„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"!

Zapraszamy chętnych Uczniów i Uczennice SP 49 do udziału w licznych zajęciach, wycieczkach i ciekawych przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie. Zainteresowani udziałem w projekcie dostarczają do skrzyni biało czerwonej przy wejściu do szkoły, wychowawcy, sekretariatu lub do biura projektu (obok szatni) formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa i oświadczenie (w sumie 3 dokumenty - podpisane przez Rodziców lub Opiekuna prawnego). W sytuacji, gdy nie ma możliwości podpisania przez drugiego rodzica, należy napisać na formularzu powód braku podpisu. Komplet dokumentów można składać do 29 października (piątek) lub w przypadku trudności z dostarczeniem przesłać na adres email (oryginały należy przynieść w późniejszym terminie).
Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa klasy 1-3

Deklaracja uczestnictwa klas 4-8

Oświadczenie


Uwaga stypendia najzdolniejszym!
Ruszają prace w ramach funduszu stypendialnego w ramach projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności ".
Uczniowie naszej szkoły (klasy V-VIII), którzy osiągnęli w roku szkolnym 2019/20 najwyższe wyniki w nauce, mogą otrzymać stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Wychowawcy klas (V-VIII) dostarczją wnioski do biura projektu (terminy i dni pracy w regulaminie) lub do sekretariatu w terminie 23-29 października 2020 roku.
Dokumenty:

Regulamin programu stypendialnego

Załącznik nr 1 - Wniosek

Załącznik nr 2 - Protokół z obrad komisji

Załącznik nr 3 - Konto bankowe

Załącznik nr 4 - Decyzja

 

© Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

 

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy:

 

© Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku