TROPICIELE
KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” o numerze RPPD.03.01.02-20-0339/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie i podniesienie do 31.VII.2022 jakości usług Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku skierowanych do 340 uczniów/nnic (170K i 170M) poprzez zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 47 (40K i 7M) nauczycieli, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych, wdrożenie e-dziennika oraz nauczanie oparte na eksperymencie.

W projekcie zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
• koło matematyczne
• logiczny umysł
• zajęcia wyrównawcze/przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki
• koło języka angielskiego (zajęcia częściowo z native speakerem)
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
• zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego
• koło języka niemieckiego klas 7 - 8 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło języka niemieckiego klas 4 - 5 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło teatralne
• warsztaty malarskie
• warsztaty autokreacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
• koło tańca dawnego
• koło fizyczne
• koło chemiczne
• koło przyrodnicze (wyjazdy naukowe)
• koło programowania
• koło graficzne

2. Zajęcia terapeutyczne
• Terapia metodą Biofeedback
• Terapia metodą Tomatis
• Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne „Ortozabawa to fajna sprawa”
• Trening Umiejętności Społecznych „TUS”
• Indywidualne zajęcia logopedyczne

3. Wyjazdy edukacyjne
• Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
• Wycieczki w ramach koła przyrodniczego (Poczopek, Tykocin-Pentowo-Drozdowo, Supraśl- Kopa Góra, Suwalszczyzna)
• Wycieczka w ramach koła języka niemieckiego (pięciodniowy wyjazd naukowy Warszawa, Poznań, Rawicz – śladami polskich bohaterów)
• Plener naukowy „Naturalna nauka” (dla najbardziej zaangażowanych uczestników pięciodniowy wyjazd w góry)

4. Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów/nnic 500 zł/miesiąc przez 10 miesięcy.

5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczyciel:
• szkolenia
• studia podyplomowe

6. Dodatkowo w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sal lekcyjnych oraz wyposażenie 2 pracowni:
• pracownia językowa
• pracownia komputerowa

7. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:
• ubezpieczenie NNW na czas wyjazdów edukacyjnych,
• materiały na potrzeby zajęć,
• nagrody w ramach organizowanych konkursów.

Oczekiwane efekty:
1. produkty
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem w programie - 47 osób
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu TIK w programie – 17 osób
• Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 320 osób
• Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 1
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
• Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 65 osób
• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1
• Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 34 osoby
• Liczba szkoleń skierowanych do kadry pedagogicznej w ramach projektu – 8
• Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 340 osób
2. rezultaty:
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 47 osób
• Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1
• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 320 osób
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba uczniów/uczennic, którzy wyrównali swoje dysproporcje w ramach projektu – 40 osób
• Liczba pracowni przedmiotowych doposażonych w ramach programu i wykorzystywanych na potrzeby zajęć w projekcie - 5
Wartość projektu: 1 226 179,20 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 102 259,20zł.Ruszamy we wrześniu 2021 r. z rekrutacją uzupełniająca do projektu unijnego
„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"!

Zainteresowani udziałem w projekcie dostarczają do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, sekretariatu lub do biura projektu (obok szatni) formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa i oświadczenie (w sumie 3 dokumenty - podpisane przez Rodziców lub Opiekuna prawnego).

W sytuacji, gdy nie ma możliwości podpisania przez drugiego rodzica, należy napisać na formularzu powód braku podpisu. Komplet dokumentów można składać do 30 września 2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa klasy 1-3

Deklaracja uczestnictwa klas 4-8

Oświadczenie


 

© Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

 

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy:

 

© Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku